Tillsynsprojekt fritidsbåtshamnar

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-04-08

Fritidsbåthamn

Miljö- och byggnadskontoret kommer med start 2016 att genomföra ett projekt som syftar till att ta reda på hur avfallshanteringen på marinor, båtklubbar och båtuppläggningsplatser går till. Trots att färgen man använder till bottenmålning är godkänd kan det innebära att färgskrap, sliprester m.m. är farligt avfall. Detta måste därför tas om hand innan det hamnar på marken eller sprids till vattnet. Projektet kommer att fortgå under 3 års tid och då kommer alla hamnar ha fått besök av oss.

Östersjön och dess kustmiljöer mår inte bra men åtgärder för att förbättra detta har pågått under många år. Fokus har hittills riktats mot övergödningen och dess negativa inverkan men ytterligare åtgärder behövs för att också komma till rätta med läckande miljögifter.  Färgrester och slipdamm som uppstår när båtar görs i ordning på våren är exempel på källor till miljögifter som måste tas om hand så att det inte hamnar på marken och riskerar läcka ut i vattnet.

Marinor, båtvarv och båtklubbar måste ta hand om det avfall som uppstår till följd av arbete på och kring båtar. Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt (§ 5 a kap 15 miljöbalken). Idag finns olika lösningar för att ta hand om avfallet eller minimera risken för att det ens uppstår.

Vid våra besök kommer vi att kontrollera hur väl man klarar av att uppnå miljöbalkens krav men även lämna råd och information. Vi kommer även kontrollera att endast godkända färger används.

Besök kommer också att göras på försäljningsställen av båtbottenfärg för att se hur kunskapen om vad som säljs och hur det ska vara märkt ser ut.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)