Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

ÄDP Byggnadsplan för del av Ytterby 1:19, Stora Askö, Loftahammar - samråd

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Planärende

Samråd

Plan

Detaljplan

Syfte

Syftet med ändringen är att möjliggöra en bostadsbyggnation som är anpassad till dagens behov och efterfrågan, vilket innebär en utökad byggrätt. Det finns bestämmelser i byggnadsplanen som inte har genomförts i linje med planens intentioner som kommer att utgå.

Område

Planområdet ligger i kustbandet söder om Flatvarp i norra kommundelen. Området präglas av bergsknallar, barrskog och inkilande vikar. Längs kustlinjen har fler hus tillkommit under åren med båthus, bryggor och tillhörande komplementbyggnader.

Planförfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900).

Överensstämmelse med översiktsplan

Planen bedöms vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan och avses att fortsatt vara upphävt.

Tid för att lämna synpunkter

Från den 06 juni 2020 till 06 juli 2020

Synpunkter ska lämnas skriftligt till Västerviks kommun, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta planen.

Kontaktperson

Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se, telefon 0490-25 40 64.

Sidan senast granskad den 4 juni 2020
Innehållsansvarig: Malin Davidsson