Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Genom medborgardialoger kan kommunen ta tillvara dina synpunkter i olika aktuella frågor. Det är ett sätt för dig som medborgare att vara delaktig mellan de allmänna valen. Dialogerna kan göra att de som ska fatta besluten får ett bredare underlag och att besluten blir bättre förankrade i samhället.

Vad är medborgardialog?

Medborgardialoger kan göras på många olika sätt. Det kan till exempel vara olika typer av fysiska möten med medborgare eller att vi frågar om medborgarnas synpunkter via våra hemsida eller sociala medier.

Vad är viktigt när vi gör en medborgardialog?

Innan kommunen genomför en dialog ställer vi oss några frågor:

 • Är frågan påverkbar?
 • Är beslutsfattarna påverkbara?
 • Har vi tillräckligt med tid och resurser för att genomföra dialogen på ett bra sätt?

Om svaret blir nej på någon av dessa frågor bör inte dialogen genomföras.

När vi bestämt oss för att ha en dialog så behöver vi vara klara över syftet och hur genomförandet ska gå till. Det är också viktigt att vi är tydliga mot dig som medborgare vad som är möjligt att påverka i frågan. Vi behöver sedan återkoppla till dig på något sätt vad resultatet av dialogen blev. 

Principer för medborgardialog i Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om dessa principer för medborgardialog i vår kommun:

 • Medborgardialogens främsta syfte är att bidra till delaktighet och förståelse för politiska beslut. Den ska också bidra till ett breddat beslutsunderlag för politiska beslut.
 • När ett beslut om medborgardialog är fattat ska alla Västerviksbor ha rätten att bli hörda.
 • Alla medborgare ska ges goda förutsättningar att kunna delta.
  • Det ska vara tydligt och göras känt när, var och hur en medborgardialog genomförs.
  • Varierande former av dialog ska erbjudas för att så många som möjligt ska kunna delta.
  • De grupper som på grund av ålder, språk eller annat, har svårare att göra sin röst hörd i samhället ska ges särskilda förutsättningar för deltagande. Det ska finnas lättillgängligt och lättförståeligt faktaunderlag att ta del av inför en medborgardialog.
 • De grupper som berörs mer än andra av en fråga är särskilt viktiga att nå för dialog.
 • I dialogerna är vi tydliga med påverkansramen, det vill säga vad som är möjligt för medborgarna att påverka.
 • Vi återkopplar alltid resultatet av en medborgardialog till dem som deltagit i den. Återkoppling sker också offentligt via Västerviks kommuns webbplats och i möjligaste mån via media.
 • Politiska förtroendevalda har uppdraget att när medborgardialogen är genomförd göra politiska avvägningar och ta ansvar för helheten. Det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid hos de förtroendevalda.
Sidan senast granskad den 19 april 2021
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.