Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

För dig som är förmyndare

Kontakt kring god man förvaltare

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Återvändsgatan 13

Expeditionstider:
måndag – torsdag 10.00 – 12.00

Telefon

0490-25 40 75

E-post

overformyndare@vastervik.se

Kontaktperson

Niklas Östberg, handläggare, överförmyndare
Ida Strand, handläggare, biträdande överförmyndare

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

I Sverige är alla som inte fyllt 18 år omyndiga. Alla omyndiga måste ha vårdnadshavare och förmyndare. Normalt är det föräldrarna som har den rollen, men ibland kan det finnas skäl att utse någon annan som får den uppgiften.

En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållande. De ska också se till att barnet får den omsorg det har rätt till.

Förmyndaren är den som tar hand om ett barns tillgångar. De ska också vara ombud för barnet i ekonomiska ärenden.

Alla föräldrar som har barn under 18 år står under överförmyndarens tillsyn.

Föräldrars förvaltning av barns tillgångar

Som förälder har du försörjningsplikt för dina barn även om barnet har egna pengar. Ett barns pengar ska användas till barnet och för barnets bästa och inte till föräldrarna eller till syskon. Barnets pengar får aldrig skänkas bort.

Det är du som förälder som tar hand om barnets pengar. Detta görs under skadeståndsansvar. Det innebär att du kan bli skadeståndsskyldig om du allvarligt misskött förvaltningen. Det är viktigt att barnets pengar placeras på ett tryggt och säkert sätt så att tillgångarna inte äventyras.

Kontrollerad förvaltning

Du som förälder är skyldig att anmäla till överförmyndaren om ditt barns totala tillgångar är mer än åtta prisbasbelopp (356 000 kronor för 2013). Sen ska du även lämna en redovisning varje år över din förvaltning. Redovisningen ska lämnas till överförmyndaren.

Vid misstanke om att pengarna inte tas om hand på rätt sätt kan det medföra till olika åtgärder. Det kan leda till att spärra barnets bankmedel och andra tillgångar.

Överförmyndarens samtycke

Det krävs alltid överförmyndarens samtycke vid köp och försäljning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. Det gäller även om barnet är delägare i ett dödsbo, ska låna eller låna ut pengar, samt om barnet ska starta eget företag.

Utbetalning från försäkringsbolag

Om ett barn får pengar via ett försäkringsbolag, arv, testamente eller från brottsoffermyndigheten, finns det vissa regler att följa. Om summan är mer än ett prisbasbelopp, ska den som gör själva utbetalningen sätta in dem på ett spärrat konto i barnets namn. Prisbasbeloppet för 2013 är 44 500 kronor.

Om du som förälder vill ta ut pengar från det spärrade konto måste du begära samtycke från överförmyndaren. Ansökan om uttag ska ske skriftligt. I ansökan ska det framgå vad pengarna ska användas till.

Särskild överförmyndarkontroll

Om någon i sitt testamente eller i sin gåvohandling skriver att överförmyndaren ska kontrollera förvaltningen, så ska pengarna sättas in på spärrat konto i barnets namn. Det gäller oavsett belopp.

Särskilt förordnad förmyndare

Vad händer om ett barn inte har en förmyndare, eller att förmyndaren inte kan vara ombud för barnet? Då är det tingsrätten som utser en särskilt förordnad förmyndare.
Det kan handla om att föräldrarna gått bort eller att en ensam förälder inte kan ta hand om barnets ekonomi på grund av missbruk eller sjukdom.

En särskilt förordnad förmyndare måste redovisa förvaltningen till överförmyndaren på samma sätt som en god man och förvaltare.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om barnets båda föräldrar har gått bort eller av någon annan orsak inte kan vara vårdnadshavare, så ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Den som får uppdraget blir då även förmyndare. Ansökan görs av socialförvaltningen hos tingsrätten.

En särskilt förordnad vårdnadshavare måste redovisa förvaltningen till överförmyndaren på samma sätt som en god man och förvaltare.

God man för omyndig

Ibland kan inte förmyndaren tillfälligt företräda sitt barn. Det kan vara om det är en intressekonflikt mellan föräldrar och barnet. Det kan handla om att båda är delägare i samma dödsbo eller om förmyndaren vill ge en fastighet i gåva till barnet. Då måste en tillfällig god man utses som företräder barnet. Anmälan om behov av god man görs hos överförmyndaren.

Sidan senast granskad den 13 november 2015
Innehållsansvarig: Niklas Östberg

Kontakt kring god man förvaltare

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Återvändsgatan 13

Expeditionstider:
måndag – torsdag 10.00 – 12.00

Telefon

0490-25 40 75

E-post

overformyndare@vastervik.se

Kontaktperson

Niklas Östberg, handläggare, överförmyndare
Ida Strand, handläggare, biträdande överförmyndare

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.